Wednesday, December 12, 2007

Ngunu Ganda-Ziro

Ngunu ka Ziro ganda, ngunu Tanii miyu mika dri hullo bulyin giiko ganda. Ngunu ganda si supun hoka kapyoja ganda ako…putu-puko, myodi-yasi si ano kapyo do. Yapun hoka jormu si ano kapyodo, kille-sigan hoka yasi si kiilo-kiilo, aji-lyapyo sii salyi kiina. Takun apu, piita apu, sembo apu, papi apu, bagan rinyo pulyin lyi ho ngunu Ziro hii ano kapyoja. Ngunu ka Ziro mi Arunachal Pradesh hoka kapyoja ganda ako pa kidu. Hopa, ngunu Tanii miyu atan si ato ganda mi darii-pyabya dopa bula doko da ano ayakendo!


Billo anyan ho, ngunu ka aba-apa atan hii bije-siko, more-giira, aji-lyapyo mi ano aya butii. Hopa billo anyan so Ziro si taka koso ano kapyotii. Billo, gari-paji ka abu domaran so, miyu atan ka abu dulinmaran so, ngunu Ziro si ano kapyoyatii. Siinyan-sillo miyu mima abuyapa dulin lala kula, ngunu ka diinan-tananii, yasi-yamu pa sali-sapa mi pako so ngunu ka Ziro si alo lolin lyi kamyan jami ano karu yala do. Siisi ngunu Tanii miyu atan si hendi biido la more mopa daka sali-sapa atan mi gobii chibii mako da arida alyi nii anyan so ngunu ka Ziro hii karu yane do. Ngunu ato ganda mi, aya pa kalyan-talyan biido koda sii ano ayakendo nii.


Ngunu Tanii mulangru aha phuye pa giila, ngunu ka Ziro mi kapyodopa busa. Ziro hoka sanii-sanko mi tiima/pamasa. Ato ka bije-more so abu yapa bije/sanii alyi biisa. Aji-lyapyo miter darii-pyabya dopa bunya sa. Sigan-siley miter kacho mado pa bunya sa. Ato ka lengo-byago, ari-apii, ali-lenda miter darii dopa busa. Ngunu ganda mi supun ho kiiningjapa, kapyojapa, dariijapa busa.

No comments: